Home

Akceleratory obliczeń: GPU, komputer wektorowy NEC

by Grzegorz Gruszczyński (ICM UW), Michał Dzikowski (ICM UW), Michał Hermanowicz (ICM UW)

Europe/Warsaw
online

online

Description

Szkolenie odbędzie się on-line w czwartek, 16 grudnia 2021, w godzinach 10:00–16:00, w języku polskim.

Akceleratory obliczeń: GPU, komputer wektorowy NEC

Wprowadzenie do obliczeń z wykorzystaniem GPU, 10:00-14:00

Szybki rozwój narzędzi i bibliotek wykorzystujących moc procesorów graficznych sprawia, że są one coraz częściej wykorzystywane. Jeżeli specyfika problemu obliczeniowego na to pozwala, opracowanie aplikacji opartej na CUDA umożliwia wielokrotne zmniejszenie czasu obliczeń. Chociaż zazwyczaj wystarczą biblioteki najwyższego poziomu, w niektórych przypadkach wymagane jest opracowanie aplikacji opartych na CUDA specjalnie dla danego zadania. To szkolenie ma na celu wprowadzenie do programowania GPU przy użyciu łańcucha narzędzi CUDA. Potrzebna jest wcześniejsza znajomość C / C ++.

Agenda:

 1. Idea SIMD (Single Instruction Multiple Data ) - pojedyńcza instrukcja, wiele danych

 2. Model architektury nVIDIA CUDA 

 3. Kernel ‘Hello world’, redukcja równoległa

 4. Przykład biblioteki wspierającej obliczenia algebraiczne: Thrust

Wymiar: 1h wykład, 3h laboratorium.

 

Wprowadzenie do obliczeń wektorowych – NEC SX-Aurora TSUBASA, 14:00-16:00

Komputery wektorowe NEC serii SX pojawiły się w latach 80-tych jako superkomputery ogólnego przeznaczenia. Początkowo produkowane jako samodzielne jednostki – ostatni z nich to SX-ACE z 2013 roku – zostały gruntownie przeprojektowane, czego efektem jest wprowadzony na rynek w 2018 roku model SX-Aurora TSUBASA. Jest to karta PCIe pracująca pod kontrolą serwera o architekturze x86_64. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z architekturą, możliwościami i specyfiką pracy najnowszego komputera wektorowego NEC.

Agenda:

    1. NEC SX-Aurora TSUBASA

 • Architektura i system operacyjny

 • Tryby pracy

 • Środowisko użytkownika

 • Języki programowania i kompilatory
   

    2. Sesja praktyczna

 • Kompilacja i uruchamianie programów na NEC SX-Aurora TSUBASA

 • Elementy wektoryzacji oprogramowania

Wymiar: 2h

Szkolenie realizowane jest w ramach programu EuroCC.
Liczba uczestników jest ograniczona do 25 osób.
Pozostałe osoby zostaną zapisane do listy rezerwowej.
O wynikach rejestracji poinformujemy 13 XII oraz 15 XII.
Link do spotkania zostanie przesłany poprzez e-mail przed wydarzeniem.

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: identyfikacji jako pracownika nauki, dostępu do infrastruktury informatycznej nauki jak również raportowania zadań związanych z funkcjonowaniem centrum Komputerów Dużej Mocy.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. O Zasadach Finansowania Nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. W sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków     finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z dnia 22.09.2015 r. poz. 1443) na podstawie art. 6 ust.1. pkt. c). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r.; 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa w tym innym podmiotom w  celach ewaluacji, monitoringiem realizacji, sprawozdawczości oraz kontroli;
7. Dane przechowywane będą przez okres 3 lat.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

Organized by

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW